Privacybeleid

Register Verwerkingsactiviteiten Persoonsgegevens Wet AVG


1. Persoonsgegevens die door mij worden vastgelegd:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en), geboortedatum van de cliënt(en), telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en).
  • Bij minderjarige cliënten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.
  • Indien dit in het belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende gegevens vast: Huisarts.
  • Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast: Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.
  • Ik leg het Burgerservicenummer NIET vast.

2. Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.


3) Hoe wordt de cliënt geïnformeerd?

 Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.


4) Wie heeft toegang tot mijn behandeldossiers?

 Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Uitsluitend met nadrukkelijke toestemming van de cliënt hebben collega’s inzage, dit bijvoorbeeld bij vervanging of overname van behandeling. Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar


5) Beveiliging persoonsgegevens:

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast/ kluis bewaard. De factuur wordt digitaal verstuurd. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is, dit ivm het versturen van een digitale factuur.


6) Externe personen/bedrijven:

Er zijn geen externe personen die inzage hebben in de persoonsgegevens danwel het dossier. De administratie wordt door mijzelf verzorgd en mijn administrateur krijgt alleen jaarcijfers te zien.


7) Omgaan met datalekken

In mijn praktijk is de kans op een datalek minimaal omdat ik de dossiers in papieren vorm verwerk. Diefstal van dossiers wordt tot een minimum beperkt doordat deze in een kluis bewaard worden. Mijn facturen worden wel digitaal verstuurd. Alleen adresgegevens van mijn cliënten staan op een stick die ook in de kluis bewaard wordt. Ik ben op de hoogte wanneer ik een datalek, diefstal van gegevens of iets dergelijks moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal hier dan ook naar handelen.


Datum:

Mei 2018

Ondertekening:

Vitalità Strijp-S | eigenares | therapeute | zorgverlener

L.M Wisse