Behandelovereenkomst en klachtencommissie

Voorbeeld behandelovereenkomst

 Algemeen

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg (1), te kiezen voor complementaire zorg(2).

Aanvullende behandeling

 1. De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
 2. Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.
 3. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.
 4. Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.
 5. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

Gebruik van medicijnen/supplementen

 1. Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen.
 2. Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
 3. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging

 1. Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
 2. De Natuurkundig Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.
 3. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Duur van de behandeling

 1. Er is u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minstens vier tot zes behandelingen in acht wordt genomen.
 2. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen. Met daarna de mogelijkheid tot onderhoudsbehandelingen.
 3. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt.
 4. U bent geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
 5. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Deze worden niet verder gedeeld met een administrateur, ik verzorg mijn administratie zelf en alleen de jaarcijfers gaan naar een administratiekantoor.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurgeneeskundig consult;
 • de kosten van het consult.

Praktijk Vitalita of ik als therapeut zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die ontstaan doordat u als cliënt onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.

 

Voor akkoord:

 

Datum:

 

 

Naam Cliënt en handtekening:

 

 

Behandelaar L.M. Wisse:

 


1. Eerstelijnszorg betekent onder meer dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en cliënten te verwijzen.

2.  Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de eerstelijns zorg maar vormt daarop een  aanvulling.


Vitalità is wkkgz proof!! (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Sinds een paar jaar is een ieder die in de zorg werkt verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Vitalità is aan gesloten bij SCAG .

Voor meer informatie zie:  http://www.scag.nl


Heeft u een klacht?

 • bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
 • komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/
 • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg
 •  Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.